การประกันอัคคีภัย (FIRE INSURANCE)

อัคคีภัย  นับว่าเป็นภัยที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน  ได้อย่างมากมายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งผู้ประสบภัยอาจสูญเสียทรัพย์สินจนหมดสิ้นแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ป้องกันไฟอย่างดีก็ตาม  แต่ไม่เป็นหลักประกันที่แน่นอนว่าจะไม่เกิดอัคคีภัย   ดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความสูญเสีย จากเพลิงไหม้ก็คือ การประกันอัคคีภัย

สิ่งที่รับประกันภัย

 1. ตัวอาคาร สถานที่อยู่  ร้านค้า  สำนักงาน  โรงแรม   โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงงาน  โกดังเก็บสินค้า ฯลฯ
 2. ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น  เฟอร์นิเจอร์  เครื่องมือเครื่องใช้  เครื่องจักร  สต็อกสินค้า

ความคุ้มครองมาตรฐาน  สำหรับบ้านอยู่อาศัย

 1. ไฟไหม้ รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควัน หรือน้ำที่ใช้ดับไฟ
 2. ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
 3. การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 4. ภัยระเบิด
 5. ภัยเนื่องจากน้ำ
 6. ภัยไฟป่า
 7. ภัยจากยวดยานพาหนะ
 8. ภัยจากอากาศยาน

ความคุ้มครองมาตรฐาน  สำหรับสถานประกอบการอื่น  เช่น โรงงาน ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ

 1. ไฟไหม้ รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากไฟไหม้ เช่น ความเสียหายจากควัน หรือน้ำที่ใช้ดับไฟ
 2. ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
 3. การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

ความคุ้มครองพิเศษที่ซื้อเพิ่มเติมได้

 1. ภัยลมพายุ
 2. ภัยจากลูกเห็บ
 3. ภัยจากควัน
 4. ภัยแผ่นดินไหว
 5. ภัยน้ำท่วม
 6. ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
 7. ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย
 8. ภัยระอุที่มีการลุกไหม้ / ระเบิด
 9. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. ไม่คุ้มครองทรัพย์สินที่ตีราคายาก  เช่น เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ต้นฉบับเอกสาร แบบพิมพ์ ภาพเขียน ธนบัตร
 2. ไม่คุ้มครองภัยพิเศษ (นอกจากทำการซื้อเพิ่ม)
 3. ภัยสงคราม ก่อการร้าย การเผาทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน  อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือารแพร่กัมมันตภาพรังสี การถูกลักทรัพย์ระหว่างหรือหลังจากถูกอัคคีภัย 

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

 1. ผู้เอาประกันภัย (จะต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย)
 2. สถานที่ตั้งและลักษณะการใช้ประกอบการ เช่นที่อยู่อาศัย หรือประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ
 3. ทุนประกันของแต่ละรายการเช่นตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐานและทำเลที่ตั้ง) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร สต็อกสินค้า ฯลฯ (ต้อง ตรงตามมูค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น)
 4. ระยะเวลาเอาประกันภัย เช่น 1 ปี , 2 ปี , 3 ปี
 5. ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง จำนวนชั้น ฝาผนังด้านนอก พื้นที่ชั้นบน โครงหลังคา หลังคา จำนวนหลัง พื้นที่ภายในอาคาร ระยะห่างจากสิ่งปลูกสร้างอื่น

**หมายเหตุ**
หากท่านต้องรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันอัคคีภัยของบริษัทอื่นๆ กรุณาติดต่อ มาเจสติกโบรคเกอร์


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!