ประเภทประกันภัย

1.การประกันภัยรถยนต์ , พ.ร.บ.

(Motor Insurance)

2.การประกันอัคคีภัย

(Fire Insurance)

รับทำประกันภัยวิชาชีพ ประกันภัยทรีพย์สิน ประกันภัยคุ้มค่า Majesticbroker

3.การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

(Marine Cargo, Hull Insurance)

ประกันวิชาชีพ ประกันทรัพย์สิน ประกันงานก่อสร้าง ประกันอัคคีภัย majestic

4.การประกันภัยงานวิศวกรรมต่างๆ
(Contractors All Risks, Erection All Risks Insurance)

majestic ประกันภัยวิชาชีพ ประกันวิชาชีพ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันทรัพย์สิน

5.การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

(All Risks Insurance)

ประกันอุบัติเหตุ ประกันงานก่อสร้าง ประกันทรัพย์สิน ประกันงานก่อสร้าง

6.การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

(Liability Insurance)

ประกันวิชาชีพ ประกันงานก่อสร้าง ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย majestic

7.การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

(Personal Accident Insurance)