การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (INLAND TRANSIT INSURANCE)

การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ เป็นการประกันกรณี เจ้าของสินค้าเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง
  2. การประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง เป็นการประกันสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่ง

1.การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ  (INLAND TRANSIT INSURANCE)

การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ นับว่าเป็นการประกันภัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อระบบธุรกิจการค้าซึ่งรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการขนส่งขนถ่าย และการเก็บรักษา

สิ่งที่รับประกันภัย

สินค้าหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ที่จะทำการขนส่ง โดยมีการระบุรายละเอียดในการขนส่งไว้อย่างแน่ชัด(เจ้าของสินค้าเป็นผู้ขนส่งเอง)

ความคุ้มครองมาตรฐาน

ความเสียหายหรือสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของทรัพย์สินที่เอาประกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งประสบภัยโดยตรงจากอัคคีภัย การระเบิด ยานพาหนะนั้นชนยานพาหนะชนิดใด ๆ หรือชนกับสิ่งใดภายนอกยานพาหนะนั้น (ซึ่งมิใช่ถนน ,ทางเท้า, หลุมบนถนน, หลุมอากาศ , บ่อน้ำ) รถ หรือรถไฟคว่ำตกสะพาน, เครื่องบินตก, เรือจม, เรือเกยตื้น

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

การลักขโมย, โจรกรรม, การรับมอบทรัพย์สินไม่ครบจำนวนที่ส่งจากต้นทาง, การแตกหัก, บุบงอ, ถลอก, การเปียกน้ำฝน, การสกปรก หรือถูกเจือปนด้วยสิ่งอื่น ๆ ที่ส่งมาด้วยกัน ความเสียหายจากตะขอที่ใช้ในการขนถ่าย

เงื่อนไขสำคัญ

รับประกันเต็มตามมูลค่าของสินค้า หรือทรัพย์สินนั้น (Full Value)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือสืบเนื่องมาจากภัยสงคราม, การปฎิวัติ, ก่อการร้าย, การจลาจลการนัดหยุดงาน หรืออาวุธสงครามต่าง ๆ, ความเสียหายอันเกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมตามธรรมชาติ, การล่าช้า, หรือยานพาหนะไม่เหมาะสมกับการขนส่ง, การบรรทุกเกินขนาดน้ำหนักที่จะบรรทุกได้

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

-ชื่อผู้เอาประกันภัย

-ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง (ชื่อเจ้าของยานพาหนะหรือผู้ขับขี่)

-จำนวนเงินที่เอาประกันภัย

-ระยะทาง และวันเวลาที่ทำการขนส่ง

-ชนิดของสินค้าหรือทรัพย์สินที่จะขนส่ง

อัตราเบี้ยประกันภัย 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายรับประกันภัย

  1. การประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง (CARRIER LIABILITY INSURANCE)

เป็นการประกันภัยความรับผิดผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับขนของ  (เจ้าของสินค้า หรือผู้รับสินค้าทำประกันชนิดนี้ไม่ได้)

สิ่งที่รับประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งอาจเป็น บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบุคคลธรรมดา โดยสินค้า ต้องเป็นสินค้าของผู้ส่งหรือผู้รับ (ไม่คุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการขนส่ง)

ความคุ้มครอง

ความสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับขนเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและระยะเวลาเอาประกันภัย ตั้งแต่ของได้บรรทุกขึ้นไปบนรถจนกระทั่งส่งมอบ หรือระหว่างการขนขึ้นและขนลง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้เอาประกัน ต้องรับผิดทางกฎหมาย (ไม่คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาขนส่ง ที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำสัญญาไว้กับผู้ส่งหรือผู้รับสินค้า)

ความรับผิดตามกฎหมาย หมายถึง ความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่รับจ้างขน ซึ่งได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติโดยความประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่งหรือลูกจ้าง

กฎหมาย หมายถึง กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด หรือว่าด้วยรับขนของ หรือพ.ร.บ จราจรทางบก

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด หมายถึง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อการเรียกร้องหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและต่อหนึ่งยานพาหนะ

จำนวนเงินจำเงินจำกัดความรับผิดรวม หมายถึง จำนวนเงินสูงสุดสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรือส่วนที่ยังเหลืออยู่หลังจากถูกหักด้วยค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทประกันภัยได้ชดใช้ไปในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

  • แบบกำหนดเวลา/รายปี
  • แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

-ชื่อผู้เอาประกันภัย

-ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง (ระบุยี่ห้อ, เลขทะเบียน, เลขตัวถัง)

-จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

-ระยะทาง และวันเวลาที่ทำการขนส่ง

-ชนิดของสินค้าหรือทรัพย์สินที่จะขนส่ง

 อัตราเบี้ยประกันภัย 

         ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายรับประกันภัย