การประกันภัยความซื่อสัตย์ (FIDELITY INSURANCE)

สิ่งที่รับประกันภัย

ลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองมาตรฐาน

คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ลูกจ้างผู้ซึ่งกำลังอยู่ในการจ้างตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้ระบุได้ยักยอกโดยฉ้อฉล หรือแยกจ่ายผิดโดยฉ้อฉลต่อเงิน หรือเอกสารเรียกเก็บเงินใดซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย หรือซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย และถ้าการยักยอกโดยฉ้อฉลหรือแยกจ่ายผิดโดยฉ้อฉลดังกล่าวได้ถูกตรวจพบไม่เกินกว่า 3 เดือน หลังจากวันหมดอายุของกรมธรรม์ หรือไม่เกิน 3 เดือนหลังจากการเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าว

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

1.จำนวนเงินที่เกินกว่าความคุ้มครอง ที่ได้ระบุเอาไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์สำหรับลูกจ้างผู้นั้น ถึงแม้ว่าจะมีการกระทำดังกล่าวมากกว่า 1 ครั้ง

2.สำหรับความสูญเสียใดเกิดขึ้นจากการยักยอกโดยฉ้อฉล หรือการแยกจ่ายโดยฉ้อฉล อันได้กระทำไปแล้วเกินกว่า 12 เดือนก่อนวันที่ที่บริษัทจะได้รับแจ้งถึงความสูญเสียนี้ ยกเว้นสำหรับความสูญเสียเกิดขึ้นจากการยักยอกโดยฉ้อฉล หรือแยกจ่ายผิดโดยฉ้อฉลอันได้กระทำไปในระหว่างระยะของการประกันภัย และได้ถูกตรวจสอบภายหลัง แต่ต้องภายใน 3 เดือน นับจากวันหมดอายุของกรมธรรม์หรือนับจากวันเลิกจ้างลูกจ้างดังกล่าว ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิเรียกร้องสำหรับความสูญเสียอันได้เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 12 เดือนทันที ก่อนวันที่หมดอายุของกรมธรรม์ หรือวันที่เลิกจ้างแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน

3.สำหรับความสูญเสียใดเกิดขึ้นจากการยักยอกโดยฉ้อฉล หรือแยกจ่ายผิดโดยฉ้อฉลอันได้กระทำไปโดยลูกจ้างดังกล่าว ภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้เคยพบการกระทำอันเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริตของลูกจ้างดังกล่าวแล้ว

4.ถ้าหากมีการยกฟ้อง หรือไม่สามารถจะลงโทษลูกจ้างดังกล่าว ในการดำเนินคดีสำหรับการยักยอกโดยฉ้อฉล หรือการแยกจ่ายผิดโดยฉ้อฉลของลูกจ้าง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียกร้องชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

5.สำหรับการยักยอกโดยฉ้อฉล หรือการแยกจ่ายผิดโดยฉ้อฉลต่อสินค้าไม่ว่าจะได้เกิดขึ้นอย่างไร

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

1.ชื่อและที่อยู่ผู้เอาประกันภัย

2.ประเภทของธุรกิจ

3.ชื่อและที่อยู่ของลูกจ้างผู้เอาประกันภัย

(ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยควรมีอายุการทำงานกับผู้เอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 2 ปี)

4.ประวัติลูกจ้างผู้เอาประกันภัย

5.จำนวนเงินที่เอาประกันภัย

6.ประวัติความสูญเสียที่เกิดขึ้น

อัตราเบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!