การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors’ and Officers’ Insurance)

ความสำคัญของการประกันภัย D&O

-กฎเกณฑ์ความรับผิดของ D&O ภายใต้ พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

-การแข่งขันในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น

-เสรีภาพในด้านข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริโภค

-การเปิดเสรีด้านการค้า

-การขยายธุรกิจโดยการกระจายหุ้นสู่หุ้นรายย่อย

-บทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารมากขึ้น

 ความคุ้มครอง

แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

  1. การคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

(Directors and Officers Liability Coverage)

  1. การคุ้มครองเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทที่เอาประกันภัย

(Company Reimbursement Coverage)

โดยกรมธรรม์จะคุ้มครองใน

  1. ความเสียหายจากการบริหารงานผิดพลาด (Financial Loss)
  2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี (Defense Cost)

 ความคุ้มครองตามกรมธรรม์  D&O

คุ้มครอง กรรมการ และ เจ้าหน้าที่บริหารของผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจาก

-ถูกฟ้องร้องทางแพ่ง

-ดำเนินคดีในศาลอาญา

-การต่อสู้คดี

-การฟ้องร้องของพนักงานในบริษัท (คดีแรงงาน)

-การทำหน้าที่เป็นกรรมการในบริษัทในเครือ

-การรับผิดจากการออกหนังสือชี้ชวนให้มาลงทุน

  Policy Holder

-กรรมการ และ ผู้บริหาร ใน  Policy Holder  ทั้งหมด

-กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัทลูกที่ Policy holder ถือหุ้นอยู่ มากกว่า 50% (Subsidiaries)

-เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่บริษัท  Policy holder ส่งเข้าไปในบริษัทที่ Policy holder ถือหุ้นอยู่ มากกว่า 20% และไม่เกิน 50% (Associated Company)

 ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มเติมได้ เช่น

-การปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม (Wrongful Employment Practice)

– การไล่ออก, การให้พ้นหน้าที่, การเลิกจ้าง

-การละเลยในการเลื่อนหรือลดตำแหน่ง

-การละเมิดทางเพศ หรือสถานที่ทำงานถูกรบกวน

-การปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน

-การประกันภัยความรับผิดของบริษัทสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลักทรัพย์ของบริษัท (Entity Security Claim)

-การเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน หุ้นกู้/ (Stock and Debt Offering)

-การออกหนังสือชี้ชวน แล้วมีการแถลงข้อความผิดพลาด

**หมายเหตุ ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทมาเจสติกโบรคเกอร์


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!