การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเองผิดพลาดจนทำให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ หรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน นำมาซึ่งการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านั้นได้ ช่วงที่ผ่านมาจะพบว่ามีการฟ้องร้องมากที่สุด และได้อ่านในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่ในรายการทีวี ซึ่งเห็นกันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับอาชีพของแพทย์นั่นเอง ซึ่งมีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ อาชีพแพทย์เท่านั้น แต่ทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร สถาปนิก พยาบาล ฯลฯ เพื่อที่จะสามารถโอนความเสี่ยงของตนเองออกไปไว้กับบริษัทประกันรับภาระแทนได้ นั่นคือ การทำประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพกับบริษัทประกันภัย

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานในวิชาชีพของตนโดยประมาทเลินเล่อ บกพร่อง หรือละเมิดต่อบุคคลภายนอก โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในศาลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ผู้ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ สามารถทำประกันนี้ได้ทั้งสิ้น  เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการที่จะทำงานผิดพลาด บกพร่อง หรือประมาทเลินเล่อ จนทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายทางการเงิน ความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือแม้กระทั่งถึงขั้นสูญเสียชีวิตก็ตาม ตัวอย่าง เช่น แพทย์ผ่าตัดผิดพลาดทำให้คนไข้เสียชีวิต สถาปนิกหรือวิศวกรออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้างผิดพลาดทำให้อาคารถล่มและ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงานผิดพลาด เช่น แนะนำการจัดระบบภาษีอากรผิดพลาด หรือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินผิดพลาด ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายทางการเงิน เป็นต้น

ในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์นั้น ในปัจจุบันเสี่ยงค่อนข้างสูง เนื่องจากมีผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์จำนวนมากที่ถูกคนไข้ซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายว่าเป็นผลมาจากการรักษาที่ผิดพลาด และมักจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนมาก ทำให้แพทย์ต้องมีภาระในการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระทางการเงินดังกล่าวผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์จึงควรจะต้องมีการทำประกันภัยประเภทนี้ไว้

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การประกันภัย ความรับผิดต่อผู้ประกอบวิชาชีพ มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ อย่างมาก เนื่องจากทำให้ผู้เอาประกันภัยสามารถประกอบวิชาชีพของตนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ หากเกิดอุบัติเหตุผิดพลาดขึ้น ก็จะมีบริษัทประกันภัยรับภาระทางการเงินแทน นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยยังได้รับบริการคำแนะนำที่เหมาะสมหากถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอีกด้วย

ความคุ้มครองประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพให้ความคุ้มครองความผิดทางแพ่ง ต่อความสูญเสีย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากการละเมิดหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาชีพเฉพาะด้าน อย่างเช่น สถาปนิก วิศวกร ทนายความ นักบัญชี ผู้ให้การรับรองมาตรฐาน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักประเมินราคา เป็นต้น  อาชีพเหล้านี้มีโอกาสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสูงจากลูกค้า หรือจากบุคคลภายนอกต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการคำปรึกษา ต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งผู้ดำรงวิชาชีพเหล่านี้ ได้ให้การบริการ และปฏิบัติตามวิชาชีพอย่างสุจริต แต่บางครั้งกลับเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หรือมีผลกระทบที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้น

ดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพนี้ จึงออกแบบให้ความคุ้มครองความรับผิดชดเชยต่อบุคคลที่ได้รับความเสียหายจาก การปฏิบัติงานตามอาชีพไม่ว่าจะเป็น การบาดเจ็บอนามัย เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความเสียหายทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับค่าชดเชยความเสียหายให้ผู้เสียหายที่ฟ้องร้องผู้เอาประกันภัยตามคำตัดสินของศาล อันเป็นผลมาจากกรณีดังต่อไปนี้

 • การถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
 • การถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • การถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการหมิ่นประมาท
 • การถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำการฉ้อโกง หรือทุจริตของพนักงาน ในกรณีที่ถูกกล่าวหาแต่มิได้ผิดจริง อาชีพที่เข้าข่ายได้แก่ ทนายความ นักบัญชี สปาและบริการเสริมความงาน  ธุรกิจนำเที่ยว ที่ปรึกษาทางการตลาดและการโฆษณา ที่ปรึกษาจัดจ้างพนักงาน บริการแปลเอกสาร  โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ธุรกิจให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองแบบการเรียกร้องค่าสินไหมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประกัน (Claims Made Basis) คือผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องได้ในกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะที่เอา ประกันภัยเท่านั้น ดังนั้นจึงควรต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความคุ้มครองอยู่ตลอด

ประโยชน์

คุณลักษณะและประโยชน์

 • คุ้มครองความรับผิดชอบทางแพ่งอย่างครอบคลุม
 • โครงการระดับภูมิภาคหรือระดับโลก
 • ให้ความคุ้มครองในทุนประกันภัยที่สูง
 • คุ้มครองการหมิ่นประมาท
 • คุ้มครองการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • คุ้มครองการแต่งตั้งตัวแทนทางกฎหมายในการดำเนินคดี การไต่สวน
 • คุ้มครองอดีตประธาน
 • คุ้มครองว่าที่ประธาน

ตัวอย่างการขยายความคุ้มครอง

 • ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการไปร่วมในการไตร่สวนคดี แก่เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน กรรมการบริษัท หรือพนักงานผู้ถูกฟ้องร้อง
 • ให้ความคุ้มครองในกรณีเอกสารสูญหาย หรือถูกทำลาย ซึ่งบริษัทผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
 • ให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติแก่บริษัทลูกรายใหม่ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจัดตั้งขึ้นหลังจากวันเริ่มต้น ระยะเวลาเอาประกัน โดยบริษัทย่อยต้องมี

–  รายได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท

–  ไม่มีรายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ แคนนาดา

–  มีการให้บริการทางวิชาชีพเช่นเดียวกับที่ได้แจ้งผู้รับประกันไว้

 • ผู้ถือกรมธรรม์มีสิทธิ์แจ้งการถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภายใน 90 วัน หลังจากกรมธรรม์หมดอายุหรือถูกยกเลิก

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรมธรรม์ จะไม่ให้ความคุ้มครองค่าเสียหายสำหรับการถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจาก เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลให้เกิดกรณีดังต่อไปนี้

 • การละเมิดข้อห้ามการผูกขาดทางการค้า การควบคุมตลาด หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม์
 • การบาดเจ็บทางร่างกาย การเจ็บป่วย โรค การเสียชีวิต หรือการถูกทำลายของทรัพย์สิน เว้นแต่เกิดจากการกระทำผิดพลาดในหน้าที่
 • หรือบกพร่องในอันที่จะให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น หรือเนื่องมาจากการหมิ่นประมาทตามความคุ้มครองของกรมธรรม์
 • ความรับผิดตามสัญญา หรือการรับประกัน
 • การบกพร่องในการประเมินค่าหรือราคา สำหรับการให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • การชำรุดหรือใช้การไม่ได้ของเครื่องจักร หรือวงจรไฟฟ้า หรือระบบการสื่อสาร หรือดาวเทียม เว้นแต่การชำรุดนั้นเกิดจากการบกพร่องในหน้าที่ของผู้เอาประกัน
 • การล้มละลาย หรือการถูกเข้าควบคุม หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
 • การบกพร่องในหน้าที่อันเกิดจากกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • การดำเนินงานใดซึ่งผู้เอาประกันกระทำแทน หรือในนามขององค์กรใด ๆ หรอ การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมลงทุนใด ๆ
 • การกระทำใด ซึ่งตุลาการ หรือศาลยุติธรรม หรือคณะกรรมการได้ตัดสิน หรือผู้เอาประกันยอมรับว่าได้กระทำผิดกฎหมายโดยการทุจริต หรือฉ้อโกง และผู้เอาประกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ตามการเรียกร้องนั้น
 • การละเมิดหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า
 • มลพิษ (Pollution)
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นหรือคงค้างอยู่วันก่อนเริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถคาดหมายได้ตั้งแต่ก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ว่าจะถูกเรียกร้อง
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจาก (ก) หนี้สินทางการค้า ที่ผู้เอาประกันก่อขึ้น หรือ (ข) การ ค้ำประกันหนี้ของผู้เอาประกัน
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวเนื่องกับสงคราม การรุกราน หรือการก่อการร้าย

ตัวอย่างอาชีพที่รับประกันภัย

                การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) เป็นการประกันภัยที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแก่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี ให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ

ในอดีต การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพให้ความคุ้มครองจำกัดอยู่เพียงอาชีพที่ยอมรับกันว่าเป็นวิชาชีพเท่านั้น เช่น นักกฎหมาย แพทย์ วิศวกร สถาปนิก และนักบัญชี เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้มีการขยายความคุ้มครองออกไปยังอาชีพอื่น ๆ ด้วย เช่น ตัวอย่างอาชีพตามด้านล่างเหล่านี้ โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวิชาชีพเฉพาะเท่าที่เคยยอมรับกันมา

 • สถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบภายใน
 • ผู้สอบบัญชีสาธารณะและเลขานุการบริษัท
 • วิศวกรรมจักรกลและวิศวกรรมไฟฟ้า
 • แพทย์
 • นักกฎหมาย
 • ผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ / นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • สื่อสิงพิมพ์และสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง
 • ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการตลาด และโฆษณา
 • ที่ปรึกษา
 • นักออกแบบ
 • ผู้ให้การรับรองมตราฐาน
 • ธุรกิจที่ปรึกษาจัดจ้างพนักงาน
 • ธุรกิจแปลเอกสาร
 • ธุรกิจโรงเรียน และสถาบันการศึกษา
 • ธุรกิจให้คำปรึกษาเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจสปา และบริการเสริมความงาม
 • บริษัทท่องเที่ยว
 • ผู้ประกอบอาชีพเบ็ดเตล็ด

ข้อมูลหลักที่ผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันภัย) ต้องการเพื่อที่จะสามารถคำนวณเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง

 • วันที่เริ่มประกอบกิจการ
 • ขอบเขตของการให้บริการ ขอบเขตของธุรกิจ
 • รายได้ต่อปี
 • จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ staff
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ
 • ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหม
 • เคยมีกรมธรรม์ประกันความรับผิดทางด้านวิชาชีพนี้หรือไม่ อย่างไร หรือเคยถูกปฏิเสธจากบริษัทประกันหรือไม่

ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!

ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!