การประกันภัยตัวเรือ (HULL INSURANCE)

สิ่งที่รับประกันภัย

ตัวเรือ เครื่องยนต์ของเรือ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ของเรือ

ความคุ้มครองมาตรฐาน

ความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือเสมือนสูญเสียสิ้นเชิงของเรือที่เอาประกันภัย ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากอุบัติเหตุต่างๆ ในการขนลงจากเรือหรือการเคลื่อนย้ายสินค้า, เชื้อเพลิง, การระเบิดบนเรือ, ความล้มเหลวในการติดตั้งเครื่องปรมาณูในเรือ, การระเบิดของหม้อน้ำ, เพลาหัก, ความประมาณของนายเรือ,เจ้าหน้าที่เรือ, ลูกเรือ, คนนำร่อง, ผู้ซ่อมแซมเรือ, การปะทะเครื่องบิน, พาหนะบนบก, อู่เรือเครื่องมือของท่าเรือ, แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ (แต่ต้องไม่ได้เป็นผลจากความตั้งใจของผู้เอาประกันภัย, เจ้าของเรือ)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

การถูกยึดเรือ, จับกุม, ถูกกีดกัน, ผลจากสงคราม, การกระทำโดยชาติศัตรู, การกระทำมุ่งร้ายหรือเจตนาทางการเมือง, อาวุธสงครามนิวเคลียร์, การระเบิดของวัตถุระเบิด

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

1.ชื่อเจ้าของเรือ, ชื่อเรือ

2.รายงานการตรวจสภาพเรือ (Survey Report)

3.สำเนาทะเบียนเรือไทย

4.สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ

5.ราคาซื้อขายในตลาดปัจจุบัน

อัตราเบี้ยประกันภัย

บริษัทฯจะพิจารณาจาก

1.ประเภทของเรือ, ปีสร้างของตัวเรือ, มูลค่าเรือที่เอาประกันภัย

2.ระยะเวลาการคุ้มครอง, เส้นทางการเดินเรือ