การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)

ชื่อของการประกันภัยมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ดังนี้

 • การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)
 • การประกันภัยความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss)
 • การประกันความสูญเสียของผลกำไร (Loss of Profits)

ข้อแตกต่างระหว่างประกันภัยทรัพย์สินกับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จับต้องได้ จับต้องไม่ได้
มูลค่าทรัพย์สิน กำหนดได้ชัดเจน ตัวเลขประมาณการ
ความมีตัวตน มีอยู่จริงในปัจจุบัน คาดว่าจะได้มาหรือจ่ายออกไปในอนาคต

 

ทำไมถึงมีความจำเป็นจะต้องทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

เมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน  การประกันภัยทรัพย์สินจะคุ้มครองเฉพาะตัวทรัพย์สินเท่านั้น กล่าวคือ ค่าซ่อมแซม  หรือการทำขึ้นมาใหม่ แต่ความสูญเสียทางธุรกิจ ใครจะรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 • การหยุดกิจกรรมระหว่างปิดซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นมาใหม่
 • รายได้ที่ขาดหายไป
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 • การปลดคนงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ
 • ความล่าช้าในการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นมาใหม่
 • การสูญเสียลูกค้าหรือส่วนแบ่งทางการตลาด
 • การฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • ผลกำไรลดลง / ธุรกิจขาดทุน
 • ฯลฯ

ดังนั้น การทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ทำให้ผู้เอาประกันภัยกลับคืนสู่ภาวะปกติทางด้านการเงิน เสมือนมิได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ ที่สามารถเอาประกันภัยได้

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักช่วยให้

 • ได้รับเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจต่อไประหว่างที่รอการซ่อมแซมหรือการสร้างขึ้นใหม่  เช่น  คุ้มครองผลกำไรสุทธิที่ลดลง  และค่าใช้จ่ายคงที่  เช่น  ค่าเช่า  ค่าภาษี  ค่าดอกเบี้ย  ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าโฆษณาปกติ เงินเดือนและค่าจ้าง ฯลฯ
 • ได้รับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจให้กลับเป็นปกติให้เร็วที่สุด เช่นค่าเช่าสถานที่ใหม่ชั่วคราว  ค่าเช่าเครื่องจักรใหม่  ค่าล่วงเวลาของพนักงาน ฯลฯ

ความคุ้มครองการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การสูญเสียรายได้จากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุภายนอกทุกชนิดและเกิดอย่างฉับพลัน  โดยไม่คาดคิด รวมถึง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยอากาศยาน ภัยยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยน้ำท่วม ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน และเจตนาร้าย ภัยไฟป่า รวมถึงการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จะคุ้มครองก็ต่อเมื่อ

 • เกิดความเสียหายต่อตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • ภัยที่เกิดขึ้นเป็นภัยที่ได้รับความคุ้มครอง

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จะไม่คุ้มครองหาก

 • ผู้เอาประกันภัยตัดสินที่จะไม่ดำเนินธุรกิจต่อไป
 • ธุรกิจล้มละลายหลังเกิดความเสียหาย
 • ผู้เอาประกันภัยไม่พยายามที่จะบรรเทาความเสียหายเท่าที่จะสามารถทำได้
 • มีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ซ่อมแซมหรือสร้างใหม่หรือให้ดำเนินธุรกิจต่อไป

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

 1. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 2. ข้อมูลทางการการเงิน เช่น ยอดขาย และค่าใช้จ่ายผันแปร เป็นต้น

ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!