การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (GOLFER’S INDEMNITY INSURANCE)

สิ่งที่รับประกันภัย

ผู้เล่นกอล์ฟ, อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองมาตรฐาน

แบ่งการคุ้มครองออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ไม่เกิน 500,000 บาท

ส่วนที่ 2 อุบัติเหตุต่อผู้เอาประกันภัย คุ้มครองการสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะ มือ เท้า และสายตา รวมทั้ง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยจ่ายเงินชดเชยจำนวน 1,000 บาท/สัปดาห์ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 250,000 บาท

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (รวมทั้งไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากถุงกอล์ฟ) คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายเองจากอุบัติเหตุในขณะฝึกหัด, ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะเดินทางไปกลับโดยตรงระหว่างสนามกับที่พัก โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 20,000 บาท

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

-สงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน

-ความสูญเสียของอุปกรณ์เล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น

-การสูญเสีย หรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด หรือเล่นกอล์ฟ

เงื่อนไขพิเศษสำหรับการตีได้ โฮล-อิน-วัน

บริษัทจะจ่ายเงินรางวัล ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสามารถทำ โฮล-อิน-วัน ได้ดังนี้

-ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใต้กฎระเบียบในการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุมและมีการลงรายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

-ในการแข่งขันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนาม จะได้รับรางวัล 10,000 บาท

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

-ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย

-ชื่อผู้รับผลประโยชน์ และความสัมพันธ์

-รายละเอียดอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ได้แก่ ยี่ห้อของไม้กอล์ฟ ความเก่า-ใหม่ จำนวนไม้กอล์ฟที่เป็นเหล็กหรือไม้

มูลค่าไม้กอล์ฟทั้งชุด

อัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 890.00 บาท/ปี (รวมภาษี และอากรแล้ว)


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!