การประกันภัยสำหรับเงิน (MONEY INSURANCE)

สิ่งที่รับประกันภัย

ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย, เช็คธนาคารรับรองการจ่ายเงิน, ธนาณัติ, ดวงตราไปรษณีย์ที่ยังไม่ได้ขีดฆ่า และหลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้อย่างชัดเจนตามกรมธรรม์

ความคุ้มครองมาตรฐาน

ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ต่อไปนี้ คือ

1.ความสูญเสียของเงินเพื่อค่าจ้าง หรือเงินเดือน ขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทั่งจ่ายออกไป และคุ้มครองถึงเงินที่เหลือ ซึ่งจะต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย

2.ความเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงาน

3.ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัยนอกเวลาทำงาน

4.ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะที่ทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน

5.ความสูญเสียต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่น ๆ

และสามารถเลือกซื้อภัยที่คุ้มครองแบบหนึ่งแบบใดต่อไปนี้

ปง.1 คุ้มครองความสูญเสียของเงินอันเกิดจากการชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์, หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว

ปง.2 คุ้มครองความสูญเสียของเงินอันเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

1.การฉ้อโกง, หรือยักยอก การกระทำผิดต่อทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาโดยผู้เอาประกันภัย, หุ้นส่วน, กรรมการ, หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น

2.การสูญเสียของเอกสารต้นฉบับ, สมุดบัญชี, หรือรายงานตัวเลข

3.การปลอมแปลงเอกสาร, การทอนเงินผิด, ความผิดพลาดหรือละเลยในการทำบัญชีหรือคำนวณ

4.ภัยนิวเคลียร์, สงคราม, จลาจลการนัดหยุดงาน

5.จำนวนเงินเอาประกันภัย

6.ระยะทางที่ทำการขนส่งเงิน และความถี่ในการขนส่งต่อเดือน

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

1.ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย

2.สถานที่ตั้ง

3.ประเภทของธุรกิจ และช่วงเวลาที่เปิดดำเนินธุรกิจ

4.มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มี

อัตราเบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!