การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (TRAVEL ACCIDENT INSURANCE)

สิ่งทีรับประกันภัย

บุคคลที่มีอายุ  12-60  ปี

ความคุ้มครองมาตรฐาน

การบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์  ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางหรือพักผ่อนทั่วโลก ภายในระยะเวลาที่ขอเอาประกันภัย

ผลประโยชน์พื้นฐาน

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง และมีผลให้สูญเสียชีวิต  หรือสูญเสียอวัยวะ, มือ, เท้า และสายตา

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

ผู้เอาประกันภัย จะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ไม่เกิน 100 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายเที่ยว ต่ำสุด 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

กลุ่ม ต่ำสุด 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

จำนวนวันที่เอาประกันภัย

3,5,7,10,14,17,21,27,31,45,60,90,120 และ 180 วัน (ในกรณีที่ไม่ระบุเวลา จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ เวลา  00.01 น.)

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บอันเกิดจากการฆ่าตัวตาย, การทำร้ายร่างกายตัวเอง, การได้รับเชื้อโรค, ภัยสงคราม, อาวุธนิวเคลียร์, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การแข่งรถ, การล่าสัตว์ในป่า,  แข่งม้า, เล่นสกี, นักมวยอาชีพ, เข้าร่วมทะเลาะวิวาท, โดดร่ม, ก่ออาชญากรรม, ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร, การถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา, การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

  1. อายุ
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัย
  3. จำนวนวัน และจำนวนคนที่เอาประกันภัย
  4. เส้นทางการเดินทาง
  5. ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

อัตราเบี้ยประกันภัย

พิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัย และจำนวนวันที่คุ้มครอง


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!