การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (เดี่ยว) (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE)

สิ่งทีรับประกันภัย

บุคคลที่มีอายุ  16-60  ปี

ความคุ้มครองมาตรฐาน

การบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทุกชนิดที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลกในระยะเวลา 1 ปี

ผลประโยชน์พื้นฐาน

ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อแบบใดแบบหนึ่งดังนี้

อบ.1        ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต  หรือสูญเสียอวัยวะ, มือ, เท้า, สายตา และทุพพลภาพถาวร

อบ.2        ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต  หรือสูญเสียอวัยวะ, มือ, เท้า, นิ้วมือ, นิ้วเท้า, สายตา, การรับฟังเสียง, การพูด  และทุพพลภาพถาวร

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ไม่เกิน 100 เท่าของเงินเดือน หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

  1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มนี้ เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย
  2. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยจำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 ข้อยกเว้นที่สำคัญ

การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บอันเกิดจากการฆ่าตัวตาย, การทำร้ายร่างกายตัวเอง, การได้รับเชื้อโรค, ภัยสงคราม, อาวุธนิวเคลียร์, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การแข่งรถ, การล่าสัตว์ในป่า,  แข่งม้า, เล่นสกี, นักมวยอาชีพ, เข้าร่วมทะเลาะวิวาท, โดดร่ม, ก่ออาชญากรรม, ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร, การถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา, การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

  1. อายุ (ระหว่าง 16-60 ปี)
  2. ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย
  3. อาชีพ (ระบุตำแหน่ง)
  4. ผู้รับผลประโยชน์และความสัมพันธ์
  5. จำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบความคุ้มครอง

อัตราเบี้ยประกันภัย

พิจารณาจากอาชีพของผู้เอาประกันภัย

ประเภทอาชีพ

ชั้น 1        หมายถึง  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ

ได้แก่  เจ้าของกิจการ, ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารหรือการจัดการ, งานเสมียนหรืองานขายในธุรกิจการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร เช่นพนักงานประจำสำนักงาน, ทนายความ, พนักงานขายของหน้าร้าน, เลขานุการ,  แม่บ้าน,พ่อบ้าน ครูเสมียน, แพทย์

ชั้น 2        หมายถึง  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

ได้แก่  เจ้าของกิจการ, ผู้ปฎิบัติงานด้านจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว, หรือเป็นผู้ปฎิบัติงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรืออาชีพกึ่งเฉพาะ และบางครั้งอาจมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฎิบัติงานที่ใช้วิชาชีพ ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา เช่น พนักงานขาย, ตัวแทนนายหน้า, วิศวกร, พนักงานบริการในสำนักงาน/ร้านอาหาร, พ่อครัว

ชั้น 3        หมายถึง  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง

ได้แก่  ผู้ปฏิบัติงานในด้านช่างหรือกระบวนการผลิต,  หรือการบริการซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรหนัก, หรือเป็นผู้ใช้แรงงานตลอดจนเป็นผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่มีการเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานส่งเอกสาร, ช่างปูน, ช่างไม้, ช่างซ่อมไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างซ่อมรถยนต์, คนขับรถแท็กซี่, คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ชั้น  4      หมายถึง  ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ

ได้แก่   ผู้ปฎิบัติงานที่มีอาชีพพิเศษ ซึ่งไม่สามารถเข้าประเภทอาชีพชั้น 1 หรือชั้น 2 หรือชั้น 3 เช่น พนักงานในเหมือง,ชาวประมง,  คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!