การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (CONTRACTORS’ALL RISKS INSURANCE)

การประกันภัยประเภทนี้จะช่วยรับภาระความเสี่ยงภัยแทนเจ้าของโครงการ หรือผู้รับเหมาก่อสร้างในกรณีที่โครงการก่อสร้างได้ประสบอุบัติเหตุเสียหาย ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาทางการเงินที่จะต้องเสียค่าซ่อมแซมความ เสียหายจำนวนมาก

สิ่งที่รับประกันภัย

งานก่อสร้างอาคาร, สำนักงานโรงงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ถนน, สะพาน, ที่อยู่อาศัย, การสร้างเขื่อน, การทำทำนบกั้นน้ำ ฯลฯ

ความคุ้มครองมาตรฐาน

ก.ให้ความคุ้มครองสำหรับมูลค่างานก่อสร้าง, วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง. อุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องจักร อันมีสาเหตุมาจาก

-ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด

-ความเสียหายที่สืบเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของคนงาน, การขาดความชำนาญ, การใช้วัสดุไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

ข.ให้ความคุ้มครองสำหรับความรับผิดตามกฎหมาย ของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก สำหรับการเสียชีวิตและบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัยหรือของลูกจ้างผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

1.Extended Maintenance Clause

2.Cross Liability Clause

3.Debris Removal Clause

4.20% Expediting Cost Clause etc.

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

-การกระทำโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

-ภัยสงคราม, ภัยนิวเคลียร์

-ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด เช่น ค่าปรับ, ค่าเสียเวลา, ค่าสูญเสียงานสัญญา, งานล่าช้า

-ค่าเสียหายเชิงกลหรือเชิงไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง

-ค่าใช้จ่ายในการทำใหม่, ซ่อมแซม, แก้ไขปรับปรุงสำหรับวัสดุที่ไม่ถูกต้องตามแบบสัญญา

-ความเสียหายจากการออกแบบผิดพลาด

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

1.ชื่อโครงการ หรืองานที่รับเหมา

2.ชื่อผู้ว่าจ้าง

3.ชื่อผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วงแต่ละราย (ถ้ามี)

4.รายละเอียดของการก่อสร้างโดยสังเขป

5.มูลค่าโครงการรวม และมูลค่าย่อยแต่ละงาน

6.ระยะเวลาก่อสร้าง

7.ข้อกำหนดการคุ้มครองถ้าผู้รับเหมาต้องการ (ถ้ามี)

8.สำเนาสัญญาการจ้างงาน (ถ้ามี)

9.แผนผังสถานที่ก่อสร้าง

10.กำหนดการก่อสร้าง

11.แปลนการก่อสร้าง แสดงรูปหรือลักษณะของอาคารที่จะก่อสร้างทุกด้าน

จำนวนเงินเอาประกันภัยต่องาน

ตามมูลค่าของสัญญา (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+กำไร)

อัตราเบี้ยประกันภัย       

         ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย

———————————————————————————————————————————————————————————————-

ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979 รับส่วนลดพิเศษ!!